YOOtheme

Foreningens arbejde i Georgien

Klik her og se 21 minutters video online om foreningens arbejde i Georgien. 

Kontrasternes land

Klik her og se en video, der viser de kontraster, der findes i Georgien

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DANSK-GEORGISK VENSKABSFORENING
Stiftet den 16. september 1999

§1 Navn
Foreningens navn er "Dansk-Georgisk Venskabsforening, Mission til Georgien"

§2 Formål
Foreningens formål er at knytte venskabsbånd mellem Danmark og Georgien

Dette gøres bl.a. ved
- at udføre velgørende arbejde og nødhjælpsaktioner i Georgien.
- at formidle økonomisk støtte til fattige familier i Georgien.
- at støtte missions- og kristenaktiviteter både gennem Den ortodokse Kirke og andre kristne kirker.
- at fremme demokratiet i Georgien, blandt andet ved at invitere georgiere til Danmark og introducere dem for det danske demokrati.
- at skabe interesse for Georgien i Danmark.
- at formidle kontakt mellem danskere og georgiere gennem interessesfærer som kunst, kultur, kirkeliv, velgørenhed, litteratur, presse, uddannelse, økologi, videnskab, sport, o.a.
- at invitere georgiske børn på ophold i Danmark.
- at bistå og fremme forretningsaftaler mellem Danmark og Georgien.
- at informere gennem pressen og interne informationer (blad).
- at virke gennem alt, som fremmer disse formål.
- at rejse midler til ovenstående.

§3 Medlemmer
Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen. Det gælder enkeltpersoner, organisationer og fonde hvad enten de bor eller hører hjemme i Danmark, Georgien eller et tredje land.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

§4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i marts måned og indvarsles i foreningens blad og på foreningens hjemmeside eller ved e-mail eller almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 3 uger før.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Eventuelle forslag herunder eventuel forslag om ændring af vedtægter
  5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget
  6. Valg af bestyrelse og eventuel suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles bestyrelsens formand senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 25 medlemmer, senest 5 uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Den til enhver tid lovlig indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.

Medlemmer kan udstede fuldmagt til bestyrelsen eller til andre medlemmer. Intet medlem kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end fire andre medlemmer.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§5 Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan dog vælges for 1 år for at sikre at ca halvdelen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver ordinære generalforsamling med mindst formand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Bestyrelsen kan tage beslutninger ved telefonisk henvendelse til samtlige bestyrelsesmedlemmer eller via e-mail. Sådanne beslutninger stadfæstes ved næste bestyrelsesmøde.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller hvis der er konstitueret en næstformand denne.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

Bestyrelsen ansætter en Projektleder, der ikke kan være medlem af bestyrelsen, men kan deltage i bestyrelsens arbejde uden stemmeret.

Bestyrelsen kan ansætte en Regnskabsfører til føring af foreningens regnskab, under tilsyn af den valgte kasserer.

§6 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§7 Regnskabsår
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§8 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning
Ændring af nærværende vedtægter eller forslag om foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer stemmer herfor. Stemmer mindre end ½ af de repræsenterede medlemmer for forslaget bortfalder det, ellers kan der indkaldes til ny generalforsamling med forslaget på dagsordenen. Generalforsamlingen kan tidligst afholdes 4 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages af ½ af de repræsenteredes stemmer.

Hvis det på en generalforsamling ikke er muligt at få valgt en bestyrelse i henhold til §5, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med valg af en bestyrelse på dagsordenen. Såfremt der heller ikke på denne generalforsamling kan vælges en bestyrelse på mindst 3 personer, kan den afgående bestyrelse vedtage at foreningen opløses.

Ved foreningens ophør skal en eventuel nettoformue i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling, eller hvis den opløses i henhold til stk. 2 af den afgående bestyrelse.


Således ændret på generalforsamling den 15. marts 2014

Dirigent

(sign)

Lars Christian Hartig