YOOtheme

Foreningens arbejde i Georgien

Klik her og se 21 minutters video online om foreningens arbejde i Georgien. 

Kontrasternes land

Klik her og se en video, der viser de kontraster, der findes i Georgien

 • Home

INDBERETNING TIL SKAT 2016

 Kære medlemmer.

 Jeg har oplever stigende bekymring  fra vores medlemmer om indberetning af gaver for 2016 til SKAT.

 Jeg vil gerne oplyse at alle jeres gaver og indbetalinger for 2016 blev indberettet til  SKAT inden den 31. marts 2017.

 De venlige SKAT-medarbejdere har hjulpet mig med det og har også oplyst at man kan desværre ikke se de indberetninger med det samme pga deres systemer, men først om nogle dage.

 Jeg har lavet an aftale med SKAT at de kontrollerer vores indberetninger og  informerer mig om hvis der er noget de ikke var  gået godt.

 Når vi sender blad ud til alle medlemmer midt i april, vedlægger jeg en kvittering for indberetning for 2016.

 I må meger gerne kontrollere om jeg har de rigtige info om jer og hvis I har nogle rettelser (adresse, CPR-nummer, telefon nummer, indberettet sum, e-mail adresse), må I meger gerne kontakte mig.

 Jeg har mulighed at rette indberetninger for 2016 og for 2015.

 Jeg har fået at vide af SKAT at vi stadigvæk har ret til fradrag for 2017.

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061734

 Med venlig hilsen

 

Yulia Kurkina

Formand

 

Budget 2017

Budget 2017
Budget 2017

Årsmøde 2017

DANSK – GEORGISK VENSKABSFORENING
Mission til Georgien
www.danskgeorgisk.dk

Årsmøde søndag den 15.januar 2017, 13:00

Mødet blev afholdt Solrød center, Sølrød
Til stede:
Poul Laursen
Karin Plesner
Yulia Kurkina
Tea Gulbiani

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Poul Laursen
  Poul Laursen blev valgt som dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.

 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslog DGV’s sekretær Yulia Kurkina
  Yulia Kurkina blev valgt som referent.

 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  Poul Laursen berettede om bestyrelsens aktiviteter i 2016.
  Projektleder Tea Gulbiani berettede om projekter i Georgien.

 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  Det reviderede regnskab for 2016 blev godkendt.

 5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget
  Bestyrelsen foreslogr uændret kontingent for danske medlemmer på kr 50 og kontingent for 5 lari for georgiske medlemmer. Der var udarbejdet et udgiftsbudget for perioden 1/1 til 30/6 2017. Kontingentforslag og udgiftsbuget blev taget til efterretning.

 6. Eventuelle forslag herunder eventuelle forslag om ændringer af vedtægter
  Der var ikke indkommet forslag.

 7. Valg til bestyrelsen og eventuel suppleant til bestyrelsen
  Karin Plesner og Teddy Pedersen ønskede at udtræde af helbredsmæssige grunde. Thomas Kølle og Poul Laursen ønskede ikke genvalg.
  Nikoloz Luashvili blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen. Nana Akobashvili blev nyvalgt som medlem af bestyrelsen.

 8. Valg af revisor og eventuel revisorsuppleant
  Poul Laursen blev valgt som revisor suppleant. Ib Korning blev genvalgt som revisor.

 9. Eventuelt


Den 15.januar 2017

Yulia Kurkina     Poul Laursen
(referent)     (dirigent)
(signeret)     (signeret)